Lumarine AS ble etablert i 2015 med navnet Rognkallen AS, og var innledningsvis en produsent av rognkjeks. Selskapet ble etablert av folk med lang erfaring med oppdrett av nye arter og selskapet begynte sin aktivitet på Tømmervåg i Aure kommune.

I 2016 kom Kistefos inn på eiersiden og det ble gjort betydelige investeringer i ny infrastruktur ved anlegget på Tømmervåg. Anlegget fremstår som moderne av høy kvalitet. Anlegget har hatt full produksjon av rognkjeks siden 2017. 

I løpet av første halvdel 2019 kjøpte Lumarine selskapene Njord Salmon AS på Tjeldbergodden og Atlantic Lumpus AS på Sleneset i Nordland. Disse selskapene er i dag Lumarine Tjeldbergodden og Lumarine Sleneset.

Lumarine har siden oppkjøpet av Njord Salmon i 2019 jobbet med planer for eksisterende kapasitet og utvikling av aktiviteten i Bioparken. Spillvarmen fra Equinor gjør Bioparken til en høyst interessant/relevant lokasjon for biologisk produksjon/akvakultur.

Ved å inngå et partnerskap med Mowi på berggylt og Gadus på torsk, har Lumarine lyktes med å skape en forutsigbar produksjon på eksisterende kapasitet som strekker seg ut 2024.

De to nevnte kontraktene danner et godt fundament for videre utvikling av området. Torskenæringen er i sterk vekst, selv om det fortsatt er i tidlig utviklingsfase. Kapasiteten på settefisk er en av flaskehalsene torskeoppdretterne nå møter når de skal skalere opp fra forsøksdrift til kommersielle kvantum. Lumarine ønsker å ta denne rollen mot næringen ved å legge til rette for settefiskkapasitet på Tjeldbergodden i tråd med næringens behov. Det betyr konkret å etablere ny påvekstkapasitet som fylles med torskeyngel fra egenproduksjon og/eller i samarbeid med andre yngelleverandører.

Gjennom FoU arbeid med utvalgte samarbeidspartnere ønsker vi å øke kunnskapen, samt utvikle ny og bedre teknologi og metoder som vil føre til økt dyrevelferd og en mer robust rognkjeks av høy kvalitet.

Ledergruppe