I starten av juni hentet Lumarine ny egenkapital på MNOK 75 for å videreutvikle sitt anlegg på Tjeldbergodden. Prosjektaktivitetene, som inkluderer kapasitetsøkning, infrastrukturforbedring, oppgradering av bygningsmasse og oppgradering av utekapasiteten (som nå skal benyttes for settefisk for torsk) er allerede godt i gang. I tillegg installeres et nytt system for varmegjenvinning slik at selskapet i enda større grad kan utnytte spillvarmen fra Equinor sin metanolfabrikk. Dette vil også være en viktig back-up løsning i perioder med bortfall av kjølevannet fra Equinor.

Vi er også i ferd med å ferdigstille 3 nye produksjonsavdelinger bestående av nye 8- og 5 meters kar sammen med en ny driftsfløy i løpet av høsten 2021. Disse avdelingene vil i første omgang bli benyttet for påvekst av berggylt, men kan benyttes for alle typer marine fiskearter.

Lumarine bidrar med dette til det største dreiemomentet i bioparkens 25-årige historie, noe som igjen skaper sårt tiltrengte arbeidsplasser for Aure kommune innenfor akvakulturnæringen.

Lumarine har ytterligere utviklingsplaner for bioparken i nærmeste fremtid, med god utnyttelse av overskuddsvarmen fra Equinor. Det er planer om etablering av betydelig påvekstkapasitet for torsk slik at den gryende torskenæringen kan bli forsynt med sjøklar torsk (settefisk) fra vårt anlegg på Tjeldbergodden fra 2023.

Oversiktsbilde Bioparken og Tjeldbergodden 2019

Tbo fase 2

Bildet øverst viser anlegget slik det var når Lumarine overtok anlegget sommeren 2019 og bildet nederst illustrerer hvordan bioparken kan fremstå i 2023/2024.